งานอุตสาหกรรม

ส่วนประกอบของรถยนต์

มีการนำผ้าไม่ทอไปประยุกต์ใช้จนเป็นที่แพร่หลาย สำหรับเป็นชั้นพื้นผิวหรือเป็นวัสดุรองรับการขึ้นรูป ตัวอย่างเช่น วัสดุพื้นผิวทีต้องดูดซับเสียง รวมถึงวัสดุบุใต้ชั้นเพดานหลังคารถยนต์ ด้วยคุณลักษณะเฉพาะของผ้าไม่ทอ ที่รองรับการขึ้นรูป การทนไฟ รวมถึงมีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิต